O skupine SAKER

Skupina Saker je silná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, patriaca medzi významných spracovateľov farebných kovov, a to už od roku 1992. Svoje postavenie na trhu priebežne posilňuje investovaním, ktoré zabezpečuje stály rast kvality poskytovaných služieb, najmä voči širokému spektru odberateľov, ktoré zahŕňa tuzemských spracovateľov i zahraničných zákazníkov.

V súčasnej dobe skupina Saker prevádzkuje svoju činnosť v Českej a Slovenskej republike. Hlavným odborom činnosti firiem združených v skupine Saker je spracovanie a recyklácia farebných kovov, ich príprava pre hutnícke spracovanie a samotné hutnícke spracovanie hliníka.

Významnou a veľmi dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou je hutnícke spracovanie hliníkového šrotu v zlievarni Alusak. Finálne výrobky, hliníkové zliatiny z tejto prevádzky, smerujú predovšetkým do elektrotechnického a automobilového priemyslu.

Jednotlivé firmy sa integrujú do silnej skupiny Saker predovšetkým za účelom komplexného uspokojenia potrieb zákazníkov. Konsolidovaný obrat skupiny v roku 2015 dosahoval 100 mil. € a investície spoločnosti dosahovali 2,5 mil €. Celá skupina teraz zamestnáva 200 pracovníkov.

História

 • 1992

  Založenie spoločnosti

 • 1999

  Sťahovanie do nového sídla v Kroměříži

 • 1999

  Rozšírenie výrobných kapacít

 • 2000

  Založenie spoločnosti Saker Slovensko

 • 2006

  Založenie odštepného závodu ALUSAK

 • 2008

  Inštalácia nových výrobných technológií

 • 2014

  Založenie spoločnosti SAKER Pečky spol. s r.o.

Spoločnosť SAKER spol. s r.o. bola založená troma spoločníkmi v roku 1992. Prakticky bez vstupného kapitálu, s vypožičanými peniazmi od priateľov a rodiny, ale s odbornými skúsenosťami a s veľkým odhodlaním a túžbou po úspechu sa podarilo vo veľmi krátkom čase vybudovať rešpektovanú spoločnosť v oblasti spracovania železných a neželezných kovov.

IMG_5779

Od začiatku sa firma sústreďuje nielen na slovenský trh, ale intenzívne nadväzuje a rozvíja obchodné vzťahy aj so zahraničnými partnermi.

Medzníkom sa stal rok 1999, keď sa sídlo firmy sťahuje do Kroměříža. Získanie nových a väčších skladovacích priestorov s výrazne lepšou dopravnou obslužnosťou sa stalo základom pre intenzívny rozvoj, ktorým spoločnosť Saker v nasledujúcich rokoch prechádza.

Postupne spoločnosť Saker opúšťa svoje aktivity v oblasti železných kovov a sústredí sa výhradne na spracovanie a recykláciu neželezných kovov a prípravu dodávok materiálu pre spracovanie v hutníckych prevádzkach.

V roku 2000 je založená samostatná spoločnosť Saker Slovensko, ktorá sídli vo vlastnom areáli neďaleko od Žiliny.

Významným dátumom v histórii spoločnosti je rok 2006, kedy firma rozširuje svoje aktivity do výrobnej oblastí. Je rozhodnuté o vybudovaní nového závodu a vzniká odštepný závod Alusak pre výrobu hliníkových zliatin.

 

SÚČASNOSŤ

Skupina Saker pôsobí v súčasnosti v Českej a Slovenskej republike. Centrála spoločnosti a hlavný spracovateľský závod sídli v Kroměříži. Tu je tiež umiestnený odštepný závod Alusak pre spracovanie hliníkových zliatin.

IMG_5580

Ďalšie pobočky a závody na spracovanie sú umiestnené v Pečkách pri Prahe a v Uničově.

Na Slovensku je hlavný spracovateľský závod umiestnený v Hornom Hričove pri Žiline, kde sídli aj vedenie tejto pobočky. Menší spracovateľský závod je novozriadený v Prešove.

Založením spoločnosti Alusak vzniká silná skupina, ktorá sa stáva jednou z najvýznamnejších spoločností v oblasti spracovania a recyklácie neželezných kovov a výroby hliníkových zliatin v Českej republike s celoeurópskou pôsobnosťou.

V súčasnej dobe skupina Saker ročne spracováva a recykluje 75 000 ton neželezných kovov a v odštepnom závode ALUSAK vyrába 36 000 ton hliníkových zliatin.

V skupine Saker pracuje viac ako 200 zamestnancov a konsolidovaný ročný obrat sa pohybuje vo výške 100 mil. Eur.

 

RAST PRODUKCIE SAKER

2016_graf_SAKER_small

 

CERTIFIKÁTY

Všetky spoločnosti v skupine SAKER sú certifikované podľa:

ČSN EN ISO 9001:2001

Táto norma posudzuje schopnosť organizácie plniť požiadavky zákazníkov, požiadavky predpisov a vlastné požiadavky stanovené pre efektívne fungovanie všetkých procesov a neustále zlepšovanie systému manažérstva kvality.

ČSN EN ISO 14001:2005

Táto norma posudzuje systémy environmentálneho manažérstva a poskytuje systematický rámec na ochranu životného prostredia v reakcii na meniace sa environmentálne podmienky v rovnováhe so sociálno-ekonomickými potrebami.

SAKER_Certifikat_ISO_14001

 

 

Ponuka práce

Hľadáte prácu? Kontaktujte nás

Máte záujem o prácu v spoločnosti Saker? Neváhajte nás kontaktovať. Pošlite nám emailom Váš životopis a sprievodný list.